Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Onder de navolgende begrippen wordt in de algemene voorwaarden en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, telkens het navolgende verstaan.

1.1 Het dienstenaanbod

Het dienstenaanbod van Thermen Sauna Papendrecht is in drie groepen onderverdeeld en is mogelijk los van elkaar of als gecombineerd arrangement te kopen, te weten:

  • Wellness; wellnessfaciliteiten, waaronder bronbaden, sauna’s, warmteruimtes, stoombaden, verhuur van handdoeken, badjassen en dergelijke;
  • Horeca;
  • Health & Beauty; waaronder schoonheidsbehandelingen, gezondheidsbehandelingen, massages, Rasul-klei behandelingen, Hamam behandelingen, verkoop van producten en artikelen en dergelijke

1.2 Verlenen van het dienstenaanbod

Het door Thermen Sauna Papendrecht verstrekken van spijs of drank of het ter beschikking stellen van wellnessfaciliteiten of het verlenen van Health & Beautydiensten, alles met de daarbij behorende werkzaamheden en diensten en alles in de ruimste zin des woords.

1.3 Klant

De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met Thermen Sauna Papendrecht een sauna- en/of beauty en/of horecaovereenkomst heeft gesloten.

1.4 Gast

De natuurlijk of rechtsperso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten Wellness- en/of beauty- en/of horecaovereenkomst één of meer Wellness- en/of beauty en/of horecadienst(en) moet worden verleend. Waar in de algemene leveringsvoorwaarden van gast, of klant, of relatie wordt gesproken, wordt zowel gast als klant als relatie bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van bovengenoemde begrippen bedoeld kan zijn.

1.5 Arrangement

Een wisselende aanbieding van een combinatie van Wellness- en/of horeca- en/of health & beautydiensten, aangeboden door Thermen Sauna Papendrecht, al dan niet met een overnachting in een hotel nabij.

1.6 Badenkaart

Een kaart welke recht geeft op het aantal wellnessbezoeken dat op de desbetreffende kaart/bon vermeldt staat en is geldig voor de op de kaart/bon vermelde termijn, of zoveel eerder als verbruikt.

1.7 De overeenkomst

De overeenkomst tot het gebruik van het dienstenaanbod komt pas tot stand door een aanbod van Thermen Sauna Papendrecht en de mondelinge of schriftelijke aanvaarding van dat aanbod door de wederpartij conform artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en ieder dienstenaanbod tussen Thermen Sauna Papendrecht en de klant, waarop Thermen Sauna Papendrecht deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Indien daarnaast toch nog andere voorwaarden van toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van Thermen Sauna Papendrecht.

2.2 Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts geldig door een schriftelijke mededeling van Thermen Sauna Papendrecht en van geval tot geval.

2.3 Zijn de algemene voorwaarden eenmaal toepasselijk verklaard op een bepaald dienstenaanbodverlening, dan wordt de laatst geldende versie van de algemene voorwaarden geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen van toepassing te zijn, tenzij schriftelijk andere algemene voorwaarden zijn overeengekomen.

Artikel 3 -Totstandkoming van overeenkomsten met betrekking tot het dienstenaanbod

3.1 Thermen Sauna Papendrecht kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot het dienstenaanbod weigeren, behoudens indien een zodanige weigering geschiedt louter op één of meer gronden vermeldt in artikel 429 q Wetboek van Strafrecht (discriminatie).

3.2 Thermen Sauna Papendrecht is gerechtigd om het verlenen van het dienstenaanbod achterwege te laten, dan wel op ieder moment te staken indien de klant zich niet gedraagt overeenkomstig de stand en de exploitatie van haar onderneming. Thermen Sauna Papendrecht kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk, het gedrag en de persoonlijke hygiëne van de klant. De gast dient op eerste verzoek van Thermen Sauna Papendrecht na betaling het bedrijf te verlaten.

3.3 Alle door Thermen Sauna Papendrecht gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een dienstverleningsovereenkomst of arrangementsovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud.

Artikel 4 – Algemene verplichtingen voor de Thermen Sauna Papendrecht

4.1 Thermen Sauna Papendrecht is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de dienstverleningsovereenkomst of arrangementsovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten te verlenen op de voor Thermen Sauna Papendrecht gebruikelijke wijze, naar beste inzicht en vermogen.

4.2 De in artikel 4.3 genoemde verplichting geldt niet:
a. in geval van overmacht aan de zijde van Thermen Sauna Papendrecht als bedoelt in artikel 12;
b. indien de klant zonder bericht niet of meer dan een half uur te laat verschijnt dan het overeengekomen tijdstip.

4.3 Thermen Sauna Papendrecht is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst of bewaring te nemen. Hiervoor zijn lockers aangebracht in de kleedruimte, die sluiten door middel van een sleutel. De klant is zelf verantwoordelijk voor de gebruikte locker en bijbehorende sleutel.

Artikel 5 – Verplichtingen van het Horecabedrijf

5.1 Het horecabedrijf is verplicht op het overeengekomen tijdstip aan de klant de overeengekomen faciliteiten ter beschikking te stellen, spijzen en dranken te verstrekken op de wijze en met de kwaliteit als in zijn horecabedrijf gebruikelijk is.

5.2 Indien geen spijzen of dranken van tevoren zijn overeengekomen, dan worden deze op verzoek van de klant door het horecabedrijf verstrekt, mits het gewenste op dat moment verstrekt kan worden en onverminderd het in artikel 5.1 bepaalde.

5.3 Het nuttigen van zelf meegebrachte etens- en drinkwaren is niet toegestaan binnen en op het terrein van Thermen Sauna Papendrecht.

Artikel 6 – Reserveringen

6.1 Indien u gebruik wenst te maken van een arrangement of behandeling dient u dit voortijdig per mail te reserveren. De tijden van de behandelingen zijn slechts een indicatie en kunnen verschillen van de daadwerkelijke tijd. Mocht de tijd afwijken dan word u hiervan ter plaatse op de hoogte gesteld.

6.2 Voor de gereserveerde dienst kan, zulks ter beoordeling van Thermen Sauna Papendrecht, een vooruitbetaling aan Thermen Sauna Papendrecht verlangd worden. Deze vooruitbetaling dient uiterlijk 1 maand voor de gereserveerde dienst plaats te vinden of terstond, indien de gereserveerde dienst plaatsvindt binnen een termijn korter dan 1 maand.

Artikel 7 – Annuleringen algemeen

7.1 Wanneer de klant een reservering annuleert, dan biedt deze onherroepelijk aan de in artikel 8 bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te bevatten. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.

7.2 In de situatie dat de klant helemaal niet verschijnt op het gereserveerde tijdstip is de klant in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde van de overeengekomen dienst te betalen.

7.3 Bedragen die door Thermen Sauna Papendrecht aan derden ten gevolge van een annulering door de klant reeds verschuldigd is geworden, dienen door de klant te allen tijde volledig aan Thermen Sauna Papendrecht te worden vergoed, mits Thermen Sauna Papendrecht niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan.

Artikel 8 – Annuleringen van diensten door de klant

8.1 Annulering dag arrangementen en behandelingen
a. Bij een annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum van de door de klant gereserveerde dienst dient de klant 100% van de reserveringswaarde te betalen aan de Thermen Sauna Papendrecht.
b. Bij een annulering 24 uur voor de ingangsdatum van de door de klant gereserveerde dienst dient de klant 75 % van de reserveringswaarde te betalen aan de Thermen Sauna Papendrecht.
c. Bij een annulering 48 uur voor de ingangsdatum van de door de klant gereserveerde dienst dient de klant 50% van de reserveringswaarde te betalen aan de Thermen Sauna Papendrecht.
d. Indien de annulering wordt gedaan meer dan 48 uur voor de ingangsdatum van de gereserveerde dienst is de klant niet gehouden enig bedrag te betalen aan de Thermen Sauna Papendrecht.

8.2 Annulering door Thermen Sauna Papendrecht
a. Thermen Sauna Papendrecht is bij gegronde redenen bevoegd een Wellness en/of beauty en/of health en/of horecaovereenkomst te annuleren zonder dat zij daarbij gehouden is enige onkosten te vergoeden.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid van de Thermen Sauna Papendrecht

9.1 Thermen Sauna Papendrecht is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van zaken of goederen, die in het gebouw zijn meegebracht door een klant. De klant vrijwaart Thermen Sauna Papendrecht tegen aanspraken van gasten en derden. Het betreden van het complex geschiedt voor eigen risico.

9.2 Onverminderd het in lid 10.6 bepaalde is Thermen Sauna Papendrecht nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant of derden geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid of een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van Thermen Sauna Papendrecht. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als het gevolg van het nuttigen van door Thermen Sauna Papendrecht bereidde of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen in en om de wellnessfaciliteiten. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.

9.3 De aansprakelijkheid van Thermen Sauna Papendrecht is beperkt tot de volgende bedragen:
1. de reserveringswaarde of, indien dat meer is;
2a. het door de verzekeraar van Thermen Sauna Papendrecht aan de Thermen Sauna Papendrecht ter zake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
2b. de terzake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

9.4 Thermen Sauna Papendrecht is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Thermen Sauna Papendrecht houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Thermen Sauna Papendrecht staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Thermen Sauna Papendrecht.

9.5 Schadevergoeding is nimmer verschuldigd ter zake van schade aan of vermissing van in lockers opgeborgen goederen.

9.6 Indien Thermen Sauna Papendrecht goederen in ontvangst neemt, of indien goederen waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten zonder dat Thermen Sauna Papendrecht hier een vergoeding voor in rekening brengt, dan is Thermen Sauna Papendrecht niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Thermen Sauna Papendrecht opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Thermen Sauna Papendrecht.

9.7 De klant die met Thermen Sauna Papendrecht een dienstverleningsovereenkomst sluit ten behoeve van een derde (bijvoorbeeld gasten, relaties, personeel etc.), vrijwaart Thermen Sauna Papendrecht voor iedere aansprakelijkheid van derden jegens Thermen Sauna Papendrecht voor zover die aansprakelijkheid uitstijgt boven het in artikel 10.3 vermelde maximum.

9.8 Voor schade aan voertuigen of met voertuigen van de klant veroorzaakt is Thermen Sauna Papendrecht niet aansprakelijk.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid van de klant

10.1 De klant en degenen die hem vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Thermen Sauna Papendrecht of enige derde is of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier of enige stof of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

10.2 Het betreden en verblijven bij Thermen Sauna Papendrecht is geheel op eigen risico.

Artikel 11 – Afrekening en betaling

11.1 De klant is de in de dienstenafrekening bepaalde prijs verschuldigd aan Thermen Sauna Papendrecht. De geldende prijzen zijn vermeld op lijsten welke door Thermen Sauna Papendrecht op een voor de klant zichtbare plaats zijn aangebracht, dan wel zijn opgenomen in een lijst welke aan de klant, of op diens verzoek, wordt overhandigd. Wijzigingen in het Btw-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.

11.2 Betaling kan geschieden per pin of contant. In sommige gevallen wordt het te betalen bedrag bij inlevering van een actiebon of cadeaubon, die verstrekt is door Thermen Sauna Papendrecht, verminderd met het bedrag waarvoor de actiebon of cadeaubon te gelden heeft.

11.3 Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar op onze acties, dat wil zeggen op alle actie arrangementen en entree- acties. Als ook de acties in samenwerking met andere bedrijven.

11.4 Kortingsbonnen gelden niet in combinatie met andere kortingsbonnen, acties zoals actie-arrangementen en entree-acties

11.5 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake van annulering of het niet verschijnen, zijn door de klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd.

11.6 Indien een factuur wordt gezonden dient deze binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Thermen Sauna Papendrecht te zijn voldaan.

11.7 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in verzuim na 14 dagen na de factuurdatum, zonder dat enige verdere ingebrekestelling zal zijn vereist.

11.8 De klant is op het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente + 2%. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een hele maand gerekend.

11.9 Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Thermen Sauna Papendrecht echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

11.10 Entreegelden en restwaarde op jaarkaarten, badenkaarten, zonnebankkaarten, cadeaubonnen en reeds betaalde arrangementen en behandelingen worden niet gerestitueerd. Badenkaarten, zonnebankkaarten, arrangementen en behandelingen zijn echter niet persoonlijk en dus overdraagbaar.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Als overmacht voor Thermen Sauna Papendrecht, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming niet aan Thermen Sauna Papendrecht kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst door Thermen Sauna Papendrecht zodanig compliceert dat het uitvoeren van de dienst(en) onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Thermen Sauna Papendrecht opgeschort.

12.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen of diensten of instellingen waarvan Thermen Sauna Papendrecht gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeengekomen dienst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden.

12.3 Indien Thermen Sauna Papendrecht bij een dienstverleningsovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen binnen 2 maanden, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12.4 Indien Thermen Sauna Papendrecht bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13 – Overige bepalingen

13.1 Huisdieren zijn niet toegestaan in Thermen Sauna Papendrecht.

13.2 Vanaf de leeftijd van 4 jaar is iedereen welkom. Personen tussen de 4 en 12 jaar mogen Thermen Sauna Papendrecht alleen onder begeleiding en toezicht van 1 betalende volwassene per kind bezoeken, welke toezicht houd over het kind. Een zwemdiploma is wenselijk!

13.3 Onverminderd het bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden, zijn de huisregels van Thermen Sauna Papendrecht van toepassing. Deze huisregels zijn op de website van het bedrijf terug te vinden en opvraagbaar bij de receptie.

13.4 Badkleding is niet toegestaan, behoudens dan op de door ons aangegeven dagen.

13.5 In het gebouw en zijn aanhorigheden van Thermen Sauna Papendrecht verloren, vergeten of achtergelaten voorwerpen, welke door de klant worden gevonden, dienen bij de balie van Thermen Sauna Papendrecht te worden ingeleverd. Indien deze voorwerpen niet door de rechthebbende binnen 60 dagen na inlevering daarvan bij Thermen Sauna Papendrecht zijn opgehaald, dan verkrijgt Thermen Sauna Papendrecht de eigendom over deze voorwerpen.

13.6 Indien Thermen Sauna Papendrecht wordt verzocht door de klant de verloren, vergeten of achtergelaten voorwerpen aan deze toe te zenden, geschiedt dit geheel voor risico en rekening van de klant. Thermen Sauna Papendrecht is nimmer verplicht om tot toezending over te gaan.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

14.1 Op de dienstverleningsovereenkomst(en) is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is bij uitsluiting de Rechtbank Rotterdam bevoegd.

14.2 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

Artikel 15 – Wijziging van de voorwaarden

Thermen Sauna Papendrecht is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Thermen Sauna Papendrecht zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de klant toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de klant in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KvK nummer: 5696923